• Αναλογιστικές Υπηρεσίες και υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων (αποθεματοποίηση, τιμολόγηση, αντασφάλιση, εκτίμηση ιδίων κινδύνων, αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης κινδύνων, risk mapping κλπ.)
  • Asset Liability matching
  • Εκπαίδευση στελεχών σχετικά με το κανονιστικό Πλαίσιο Solvency II
  • Επισκόπηση συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Επικύρωση υπολογισμών SCR, MCR, Risk Margin
  • Κατάρτιση Επιχειρηματικού Πλάνου, επισκόπηση υπάρχοντος
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ (ORSA, stress test, business plan κ.λπ.)
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ (SFCR, RSR, QRTs κ.λπ.)
  • Υποστήριξη των 4 βασικών λειτουργιών (Αναλογιστική, Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση)
  • Συμμόρφωση με την Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD)
  • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032