• Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence) Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  • Εκπαίδευση σχετικά με τις Τεχνικές Προβλέψεις και το Solvency II
  • Επισκόπηση αποτιμήσεων παροχών προσωπικού (IAS19R, Νέα ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
  • Υπολογισμούς SCR, MCR, Risk Margin
  • Υποστήριξη ορκωτών ελεγκτών κατά τον ετήσιο έλεγχο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Annual Audit)
  • Υποστήριξη σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών (Agreed Upon Procedures)

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

*********************************************************************************************************************

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032