Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές-Υπάλληλοι Ασφαλιστικών Εταιρειών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του προς ψήφιση Νομοσχέδιου σχετικά με την Οδηγία 2016/97 (IDD) και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 45/21.11.2014 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καθώς και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετέχουν άμεσα στη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων υποχρεούνται να είναι πιστοποιημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος με το ανάλογου τύπου Πιστοποιητικό καθώς και να παρακολουθούν σεμινάρια επανεκπαίδευσης 15 ωρών ετησίως ή 75 ωρών στην 5ετία.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους αφορά η επανεκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι:

Τομέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην αγορά, τα αμιγώς ιδιωτικο-ασφαλιστικής φύσεως χαρακτηριστικά τους και οι φορολογικές, οινωνικοασφαλιστικές, επενδυτικές και άλλες προεκτάσεις τους για τον ασφαλιζόμενο καταναλωτή,

Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, οι επελθούσες ή επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του ασφαλιζόμενου-καταναλωτή, η εξυπηρέτηση του πελάτη σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων, γνώσεις για την προστασία του πελάτη και όλων των μερών μιας συναλλαγής από απάτη, κανόνες δεοντολογίας, πρόληψη της επαγγελματικής ευθύνης, χειρισμός αιτιάσεων ασφαλισμένων-καταναλωτών, θέματα ευρύτερου νομικού πλαισίου όπως, ενδεικτικά, για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

Τομέας Γ: Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία, προ- και ενδο-συμβατικά, με τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, αναγνώριση του προφίλ (κινδύνου) του πελάτη και αξιολόγηση των καταναλωτικών του αναγκών, μέθοδοι και τεχνικές πωλήσεων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, γενικές και ειδικές γνώσεις επί χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Κατά το άρθρο 4 της Πράξης 45 οι Εταιρείες δύνανται να προβαίνουν σε συνέργειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων επανεκπαίδευσης για τους Τομείς Β και Γ.

Όσο αφορά τον Τομέα Α (προιόντα) η κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να προετοιμάζει το υλικό προς εκπαίδευση που αφορά τα προϊόντα της και να το υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση, καταβάλλοντας τέλος αξιολόγησης ποσού 3.000 ΕΥΡΩ.

RiAct Actuaries είναι σε θέση να προετοιμάσει το υλικό που θα αποσταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος από την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία, για όλους τους παραπάνω Τομείς στο σύνολο τους ή και ξεχωριστά, και εφόσον το υλικό λάβει έγκριση να πραγματοποιήσει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που απαιτούνται.

Συνοπτικά οι υπηρεσίες μας ακολουθούν:

  1. Προετοιμασία υλικού επανεκπαίδευσης ανάλογα με τον Τομέα
  2. Προετοιμασία τράπεζας θεμάτων
  3. Επισύναψη βιογραφικού σημειώματος εισηγητή (όπως απαιτείται)
  4. Διεξαγωγή σεμιναρίων επανεκπαίδευσης
  5. Χορήγηση βεβαιώσεων επιτυχούς επανεκπαίδευση

Η εμπειρία μας σε ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μας καθιστά ικανούς να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του περιεχομένου των σεμιναρίων επανεκπαίδευσης ακολουθώντας κατά γράμμα την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 45, ενώ τα αξιόλογα βιογραφικά των εκπαιδευτών μας εγγυώνται την επιτυχία του αποτελέσματος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο  213-0994080  ή στείλτε μας email στο info@riact.gr 

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

120260032