Τι είναι: 

Η Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων - IDD έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και την πιο εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας. Καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική αγορά και ρυθμίζει την διαδικασία διανομής (distribution) διαφορετικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών είτε πρόκειται για επαγγελματίες είτε για πολυεθνικές εταιρίες με μεγάλο κύκλο εργασιών. Η IDD είναι μία οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης, που σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στα κράτη - μέλη, εφόσον εφαρμόσουν τις υποχρεωτικές διατάξεις, να θεσπίσουν επιπλέον ρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως δεν θα πρέπει ούτε να έρχονται σε αντίθεση με την ίδια την Οδηγία αλλά ούτε και με τις διατάξεις άλλου εναρμονισμένου δικαίου, όπως π.χ. περί προστασίας του καταναλωτή.

Ο κύριος σκοπός της Οδηγίας είναι η υποχρέωση των πάσης φύσεως διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών να εργάζονται με γνώμονα για το συμφέρον του καταναλωτή - πελάτη, να τον ενημερώνουν λεπτομερώς σχετικά με την επαγγελματική τους ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται και να παραθέτουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διανέμουν.

Πότε θα εφαρμοστεί;

Η Οδηγία 2016/97 (Insurance Distribution Directive - IDD) ψηφίστηκε στις 20/1/2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1/10/2018, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Ποιους αφορά;

  • Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα
  • Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις εργασίες τους στην Ελλάδα είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
  • Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας
  • Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Υπηρεσίες RiAct σχετικά με την IDD

  • Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με την IDD (IDD GAP Analysis)
  • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων εντύπων, πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
  • Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού (εργαζομένων και διαμεσολαβητών)
  • Ελέγχους συμμόρφωσης με την IDD

Επιλέγοντας τη RiAct Actuaries

H RiAct Actuaries έχει ήδη υλοποιήσει έργα συμμόρφωσης με την IDD για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα. H εμπειρία των στελεχών μας στον τομέα της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο, μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις, πάντα με γνώμονα την ταχύτητα και την αποτελεσματικότερη επένδυση πόρων. Το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες συμβουλευτικές επιχειρήσεις είναι η βαθιά και εμπεριστατωμένη κατανόηση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των προβληματισμών που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος γενικότερα και η διαμεσολάβηση ειδικότερα. Τα στελέχη της RiAct Actuaries, είναι πάντα δίπλα σας, για να υποστηρίξουν την κάθε σας ανάγκη, ανεξάρτητα από τη φύση και το μέγεθος των εργασιών σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 213-0994080 ή στείλτε μας email στο info@riact.gr

 IDD Brochure

Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις αλλα και ελεγκτικές εταιρείες καθώς διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας σχετικά με την αναλογιστική, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πελάτες

 

 Οι πελάτες μας είναι μεγάλες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ η συνεργασία μας με μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της Ελλάδας αποτελεί για εμάς προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Καριέρα

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους συνεργάτες μας ενώ ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες συνεργασίες.

120260032